تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1383 
فلسفه غرب 
دانشگاه تهران 
 
اجتهاد