نقش نظریه بازیهای زبانی در نظر فرا روایت های فرانسوالیوتار
42 بازدید
محل نشر: نشريه علمي تخصصي انديشه دينی، دانشگاه شیراز
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی