تأثیر نظریه بازی های زبانی ویتگنشتاین بر فلسفه لیوتار
42 بازدید
محل نشر: اندیشه دینی » پاییز 1384 - شماره 16 (32 صفحه - از 61 تا 92)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
گذار از شرایط مدرنیسم به وضعیت پسامدرنیسم موضوعی است که امروزه توجه زیادی را به خود جلب نموده است. این نوشتار می‌کوشد تا ضمن ارایه تعریفی از پسامدرنیسم این نکته را روشن سازد که این مکتب نگرش جدیدی در تقابل با مدرنیسم نیست بلکه نتیجه طبیعی و ارایه عریان آن است. پسامدرنیسم تلاش می‌کند تا بحران‌های مدرنیسم را به تصویر کشد اما هیچ طرح بدیلی را مطرح نمی‌کند. واژه‌های کلیدی: 1- ویتگنشتاین 2- لیوتار 3- پسامدرنیسم 4- مدرنیسم 5- فراروایت‌ها